ខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់សម្ភារៈនេះទេ

ក្រេឌីតទាំងអស់សម្រាប់ដៃគូគម្របរបស់អ្នកនិង Taylor Swift
សម្រាប់នេះគឺជាការងារដ៏អស្ចារ្យ។

រីករាយជាមួយវា

សូមពិនិត្យមើលវគ្គសូរស័ព្ទដ៏អស្ចារ្យនេះនៅលើព្យាណូរបស់ Evermore៖

https://youtu.be/dtbNcg6or3A