វា X-Men ជួបជាមួយក្លឹបអាហារពេលព្រឹក។ នៅពេលដែលយុវវ័យកំពូលវីរបុរសចំនួន ៥ នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅឯសាលាបណ្តុះបណ្តាលសម្ងាត់របស់ពួកគេពួកគេត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ Kaelus ដ៏អាក្រក់ពីការលួចអំណាចរបស់សិស្សទាំងអស់។

ដឹកនាំរឿង៖ ចាស្ទីនជីឌីក
អ្នកនិពន្ធ៖ ឃី
តខូបភើរសម្តែង៖ ឃីតខូបភើរធីណូណូស្តារីនីនីណាគីរី

វាយតម្លៃ៖ TV-PG