គាំទ្រខ្ញុំនៅលើផែរុន: http://tinyurl.com/zd48qvf
តាមដានខ្ញុំតាម Twitter៖ https://twitter.com/Ggdograa
ចូលរួមជាមួយក្រុមស្ទីមហ្គេនមេលលីសស្ទីមៈ http: //steamcommunity.com/groups/gman ...
តន្ត្រី Outro ដោយហ្គោលវែលល្អ៖ https://soundcloud.com/user-426440426

# ហ្វារីរី # មីវ៉ារី