មន្រ្តីសង្គ្រោះប្រាក់កម្ចីម្នាក់ឈ្មោះ Bhairava រកឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចង់បញ្ចោញក្មេងទំនើងក្នុងស្រុកហើយចាប់ផ្តើមចូលចិត្តនាង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលគាត់ស្តាប់រឿងរ៉ាវរបស់នាង Bhairava សម្រេចចិត្តជួយនាងក្នុងការខិតខំរបស់នាង។