ការវាយដំដោយគ្មានការចាកចេញពី Overworld Minecraft នេះ ... (ការប្រកួត)

តាមដានសង្គមរបស់ខ្ញុំ:
∘ក្នុង Twitter - @wispexe
∘ Instagram ក្នុង - @wispexe
∘កន្ត្រាក់ - https://www.twitch.tv/wisp
∘ discord - https: / /discord.gg/wisp

ឥណទាន: @Holistix

Jago: @Jagster
បានកែដោយ: @Kooleyy

នេះគឺជាការប្រឈមការ Minecraft (1,17) ដែលខ្ញុំកំពុងព្យាយាមរត់ល្បឿនលឿននិងវាយ enderdragon Minecraft នេះ, ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកមិនអាចចាកចេញពី ពិភពលោក! នេះមិនមែនជា Minecraft Speedrunner VS Hunter ទេប៉ុន្តែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ Minecraft ប៉ុន្តែ ... នេះពិតជាឆ្កួតមែន។

#MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft