ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកគាំទ្រ Marvel អ្នកអាចទិញទំនិញនៅទីនេះ។
http://bit.ly/NickGMarvelMerch បាន

បង្កើតនូវការតាក់តែងឈុតសំលៀកបំពាក់ទាំងអស់ពី Ironman ។
[4K, HQ Audio, គ្មាន Watermark BS]
ប្រសិនបើនៅផ្នែកខ្លះនៃវីដេអូពណ៌ហាក់ដូចជាស្រអាប់បន្តិចបន្តួចវាដោយសារតែ sony vegas pro 15 មិនអាចទទួលបានទិន្នន័យមេតា HDR ។
ខ្ញុំនឹងថតវីដេអូនេះឡើងវិញនៅពេលខ្ញុំមាន sony vegas pro 17 ជាមួយនឹងការគាំទ្រ HDR ។

រូបភាពតូច៖
https: //www.deviantart.com/the-dark-m ...

ពិនិត្យចេញ!
~ Instagram // nickmans_01
~ SoundCloud // https://soundcloud.com/nick-graauwmans