នាយកប្រតិបត្តិ MyPillow លោក Mike Lindell អះអាងថាគាត់មានភស្តុតាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០២០ ត្រូវបានគេលួចប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតប្រាប់ CNN ថាអ្វីដែលគេហៅថា“ ភស្តុតាង” មិនបន្ថែមទេ។ Drew Griffin របស់ CNN យកការរកឃើញរបស់គាត់ទៅឱ្យលីនដាល

#អេស៊ី ៣៦០ #ឌ្រីហ្គ្រីហ្វីន #ស៊ីអិនអិន