២៩៩ អាយ។ ភី។ បាំបាទល់នឹងអាយឃ្យូអាយឃេរ៉ាលីនៅក្នុងចំណោមពួកយើង / ក្នុងចំណោមពួកយើងពេលវេលាដ៏គួរឱ្យអស់សំណើច # ៣
Skarly អំពីក្នុងចំណោមវីដេអូយើងនិងក្នុងចំណោមយើងពេលគួរឱ្យអស់សំណើច។ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តក្នុងចំណោមពួកយើងហ្គេមហើយអ្នកចូលចិត្តក្នុងចំណោមពួកអ្នកក្លែងបន្លំជាវខ្ញុំហើយចុច like! Noob vs Pro ក្នុងចំណោមពួកយើង, Noob ក្នុងចំណោមពួកយើង, គាំទ្រក្នុងចំណោមពួកយើង, ពួក Hacker ក្នុងចំណោមពួកយើងនិងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំ!

ជាវ bro: https://goo-gl.ru/ZyunQ

#amongus #amongusfun #amongusimpostor #amongusnew
# ក្នុងចំណោម ១០០ នាក់ # ១០០ សេបធ័រ # ១០០ អ៊ិនធឺណិត # ហកឃឺភឺរ័រ # ហកស្ទឺរឆឺកឃឺរ