ជាវប្រចាំទៅ Shemaroo - http://bit.ly/2DNFnzF

នៅពេលស៊ុននីជួបមិត្តភក្តិកុមារភាពរបស់គាត់រ៉ូម៉ាស្រឡាញ់ផ្ការវាងអ្នកទាំងពីរ។ ប៉ុន្តែឪពុករបស់រ៉ូម៉ាមិនពេញចិត្តនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេហើយសម្រេចចិត្តបំបែកពួកគេ។

ចូលរួមឆានែលសមាជិកភាពម៉ាម៉ាយូដើម្បីមើលខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយផ្តាច់មុខ - https: //www.youtube.com/channel/UCF1J ...