* ព្រមាន * សម្រាប់មរណភាពមរណភាព (២០២១) ភាពយន្ត !! | unCAGEDgamez
ចុះឈ្មោះប្រើខ្ញុំ៖ http://bit.ly/SubunCAGED
សូមទស្សនាបន្ទាប់សម្ភាសន៍ប្រធាននាយកឌីហ្សាញនិងផលិតកររឿងមរតកមរតក (២០២១) ភាពយន្ត !! (Simon McQuoid / Todd Garner)៖ https: //www.youtube.com/watch? v = eK5mz ...

នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមានប្រតិកម្មចំពោះភាពយន្តមរតកមរមនថ្មីដែលនៅពីក្រោយឆាកដែលកំពុងជួបជាមួយខ្សែភាពយន្តភាគ! ទោះយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងរីករាយជាមួយនឹងវីដេអូ :)

សូមអនុវត្តតាម unCAGEDgamez៖
FACEBOOK: https://www.facebook.com/unCAGEDgamez
TWITTER: http://bit.ly/unCAGEDtweets
TWITCH: http://bit.ly/unCAGEDTwitch
INSTAGRAM: http://instagram.com/uncagedgamez
ទំនិញ: http://bit.ly/unCAGEDmerch

ចម្រៀង INTRO: ចាហ្វាក់ - ដំបូង
MUSIC OUTRO: ផលិតកម្មសុភាពរាបសានៃផលិតកម្មអេពីដេតសំឡេង៖ http://www.epidemicsound.com

# ម័រកាល់ឡោម #MKMovie