បុរសក្រីក្រក្លាយជាក្មេងទំនើងដែលមានមេត្តាករុណាប៉ុន្តែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីក្មេងទំនើងដែលធំជាងនេះ។