រីករាយថ្ងៃសុក្រទាំងអស់គ្នា !! នេះគឺជាការចងក្រង Munki និង Trunk សម្រាប់អ្នកដើម្បីរីករាយចុងសប្តាហ៍

☆ជាវវីដេអូបន្ថែម៖ https://bit.ly/2OmVOZN

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល Munki និង Trunk ផ្លូវការនិងផ្ទះរបស់ Munki និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ Trunk នៅលើ YouTube! រីករាយ! កុំភ្លេចចុចជាវហើយបើកសញ្ញាកណ្តឹងផង!

វគ្គថ្មីប្លែករៀងរាល់សប្តាហ៍!

☆ Instagram៖ https://instagram.com/junglebeattv
☆ហ្វេសប៊ុក៖ https://facebook.com/junglebeat.tv
☆ Twitter៖ https://twitter.com/junglebeat
☆គេហទំព័រ៖ http://junglebeat.tv