វាជាការបន្តពីក្នុងចំណោមចលនាអាមេរិចជម្មើសជំនួស។

ជម្មើសជំនួសផ្នែកទី ១៖ https: //www.youtube.com/watch? v = -QvVQ ...
ជម្មើសជំនួសផ្នែកទី ៣៖ https: //www.youtube.com/watch? v = Yri6S ...

----- ------------- ភ្លេង ------------------
សិល្បករ៖ អាហ្គុន
ឈ្មោះចម្រៀង៖
ចម្រៀង ចងចាំ Link: https://www.youtube.com .com/watch? v = Tz-Wf ...


សិល្បករ៖ ម៉ុនធី
ឈ្មោះបទចំរៀង៖ Tape Machine
Song Link: https: //www.youtube.com/watch? v = QMXBy ...
-------- -------------------------------------

គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចតាមខ្ញុំតាម
Twitter៖ https: // twitter.com/rodamrix
ក្រុមហ៊ុន Tumblr: http://rodamrix.tumblr.com
Deviantart: http://deviantart.com/rodamrix
Instagram បាន: https://www.instagram.com/rodamrix/

សូមកុំផ្សាយឡើងវិញ។ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តគំនូរជីវចលដែលខ្ញុំធ្វើសូមកុំភ្លេចចុចជាវផង! សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​រីករាយ​ជាមួយ!