ក្មេងកំព្រាកំព្រាម្នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនទៅអនាគតដោយចលនាដែលមានចលនាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់យូធូប៉េធម្មជាតិគាត់ត្រូវតែគេចពីហ្វូងមនុស្សដែលជឿថាគាត់ជាកូនរបស់អារក្ស។

និពន្ធនិងដឹកនាំ
សម្តែង ដោយ Brian Bennett សម្តែងដោយ Edward Pritchard, Samantha Ipema, Paul Kandarian, Rosemary Pacheco, David Afflick

សម្ដែង
Edward Pritchard ជា Dave
Samantha Ipema ជា Nalia
Rosie Pacheco ជា Sally
Paul Kandarian ជា Doc
David Afflick ជា Samuel
Ulisses Gonsalves ជា Jax