ក្មេងកំព្រាដែលបានរត់គេចខ្លួនបានរត់គេចខ្លួនទៅរកអនាគតដែលមានចលនាប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ដល់កន្លែងធម្មជាតិមួយគាត់ត្រូវតែគេចវេសពីក្រុមមនុស្សដែលជឿថាគាត់ជាកូនរបស់អារក្ស។

និពន្ធនិងដឹកនាំដោយ Brian Bennett
សម្តែងដោយ Edward Pritchard, Samantha Ipema, Paul Kandarian, Rosemary Pacheco, David Afflick

ខាស
Edward Pritchard ជាដេវ
Samantha Ipema ជាប្រទេសនីឡា
Rosie Pacheco ជា Sally
Paul Kandarian ជាដុក
David Afflick ដូចសាំយូអែល
Ulisses Gonsalves ជា Jax