រ៉នដូដូ។ ស៊ីអ៊ីកណ្តាល - វីឌីអូ (វីដេអូផ្លូវការ)
ស្តាប់ MOVIE៖ https://rondodasosa.lnk.to/MOVIE
ជាវឆានែល YT៖ http://bit.ly/YTrondodasosa

រ៉នដូដូ។ ស៊ីអ៊ីកកណ្តាល ដោយ NKO & RicoRunDat
Rec, Mix: Manny Troublez
រ៉េបជំនួយការលាយ: អ៊ីវ៉ាន់ម៉ាលេតូ
អនុបណ្ឌិតលាយចុងក្រោយ: ភីធរខាស្ទីន

តាម Rondo៖ https://www.instagram.com/rondodasosa
តាម Cee កណ្តាល៖ https://www.instagram.com/centralcee
តាម Nko: https://www.instagram.com/nkodrumz
RicoRunDat៖ https://www.instagram.com/ricorundat/

ខ្សែភាពយន្តរបស់ស៊ូវ៉េស

# រ៉េនដូ # ខេនធ័រខេលី #MOVIE