គ្រួសារដែលស្ទាក់ស្ទើរមួយបានអមដំណើរbusinessmanពុកអ្នកជំនួញទៅទីក្រុងតូចមួយ។ បេសកកម្មរបស់គាត់គឺដើម្បីដណ្តើមយកមកវិញនូវហាងលក់គ្រឿងបន្លាស់ដែលដំណើរការដោយ“ ការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុមិនធម្មតា” ។ នៅពេលកូនប្រុសរបស់គាត់ជួបក្មេងៗក្នុងស្រុកពីរនាក់ពួកគេរួមគ្នារកឃើញកំណត់ហេតុអាថ៌កំបាំងមួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗទាំងអស់ប្រសិនបើពួកគេអាចស្រាយអាថ៌កំបាំងបានទាន់ពេលវេលា។

ដឹកនាំ
សម្តែង ដោយ៖ Richard Aguilera សម្តែងដោយ Alex Aguilera, Natasha Diaz-Potter, Peter Tumangday, Jean-Ires Michel, Rich Aguilera, Lisye Rizziolli, Leo Aguilera