ញ៉ាំអាហារតែមួយពណ៌ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង! ការប្រកួតឥន្ទធនូការប្រកួតប្រជែងនិងការទិញគ្រឿងទេស! Ryan, Mom, Daddy, Emma, ​​និង Kate ត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងការញ៉ាំអាហារពណ៌តែមួយក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង! ម៉ាក់និងប៉ារបស់រ៉ាយៀនទៅទិញឥវ៉ាន់នៅហាងលក់គ្រឿងទេស!