ឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់មកទីក្រុងបុមបៃដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ហើយរកកូនក្រមុំឱ្យខ្លួនឯង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានចាប់ផ្តើមបេសកកម្មស្វែងរកនិងធ្វើឱ្យកោសិកាចារកម្មអសកម្មនៅពេលទីក្រុងផ្ទុះ។

#IndianSoldierNeverOnHoliday #Thupakki #Vijay #KajalAggarwal

--------------------------------------

សម្រាប់ការ
ជាវ ភាពយន្តជាច្រើនទៀត ៖ @https: //www.youtube.com/GoldminesTele ...

Follow Us On
Facebook: @https: //www.facebook.com/OfficialGold ...

Instagram:
https://www.instagram.com/officialgol ។ ..

Twitter:
https://twitter.com/GTelefilms