មន្ត្រីប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ឈ្មោះ Indrajeet បានធ្វើការសងសឹកបងប្អូននិងមិត្តភក្តិរបស់អតីតគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនដែលបានសម្លាប់កូនស្រីបង្កើតនិងកូនប្រសាររបស់គាត់។