ទាហានស៊ីឈ្នួល (១៩៩៦) ។ ភាពយន្តសកម្មភាពពេញ។

SYNOPSIS
Jonas Ambler គឺជាអ្នកជំនួញអ្នកមានម្នាក់ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមចាប់ជំរិត។ ដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តដើម្បីទទួលបានសូម្បីតែ។ គាត់ជួលទាហានស៊ីឈ្នួលដើម្បីស្វែងរកនិងសម្លាប់អ្នកចាប់ជំរិត។ មានការចាប់តែមួយប៉ុណ្ណោះគាត់ចង់ទៅជាមួយពួកគេ។

ដឹកនាំរឿង៖ Avi Nesher
សម្ដែង៖ Olivier Gruner, John Ritter, Robert Culp

ភាពយន្តទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយរៀងៗខ្លួន។

- ជាវឆានែលយូធូបរបស់យើង៖ https: //www.youtube.com/channel/UCsJ _...
- គេហទំព័រ៖ http://www.mediatime.net/