ដូច្នេះគោលដៅរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ គឺដើម្បីបញ្ចប់រឿងរបស់ជេលេកស៊ីម៉ូននិងក្លាសហើយខ្ញុំបានធ្វើវា! ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តរបៀបដែលរឿងនេះចេញមក! ពួកគេមិនមែនជាកប៉ាល់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើឱ្យវាធ្វើឱ្យខ្ញុំគួរឱ្យស្អប់ជាងកាលពីមុន! រីករាយ!
#fanvidfeed #clace #ខ្មោចឆៅ