រហែកដោយគ្រោះធម្មជាតិនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារកសិករមួយត្រូវបំបែកជីវិតដែលបែកបាក់របស់ពួកគេមកវិញ។ ផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍ពិត។

តំណភ្ជាប់ការបរិច្ចាគរបស់ PayPal 🙏👉🏼 https://bit.ly/2IGrjzE

ចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅ Patreon ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ត្រជាក់ ៗ 😎👉🏼 https://www.patreon.com/holycritic

ទិញ I 😍 Movies Mug របស់អ្នក☕👉🏼 .com/i-love-movies-mug សូមចុច

ជាវដើម្បីទទួលបានភាពយន្តថ្មីៗ
មុនគេ▶︎ https://bit.ly/2H1KfaJ