ខ្ញុំបានចងក្រងគ្រាដ៏គួរឱ្យគោរពនិងអារម្មណ៍នៃកីឡា! Tennis, NBA, NHL, NFL, បាល់ទាត់, គ្រីឃីត។ ល្អមើលទាំងអស់គ្នា ..

🎵តន្ត្រី៖
ភ្នំអូឡាំ ព្យាស -នី
វណ្ណា វ៉ាតស៍ -អស់កល្បជានិច្ច

សម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនិងការផ្តល់ការងារ៖
cenkbezircibusiness@gmail.com

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម៖
Instagram► cenk_bezirci

----------------- --------------------------------- ----
Neymar, Robert Lewandowski, Djokovic, Messi, Djokovic, Lebron James ល
------------------------------------------------------ - ----

Cenk Bezirci ©ឆ្នាំ 2020