សកម្មភាព / ការរំភើបដែលមានល្បឿនលឿននេះត្រូវបានផ្តោតលើផ្លូវឆ្លាតមួយឈ្មោះដានីយ៉ែលដែលមានអាយុដប់ប្រាំពីរឆ្នាំដែលជាអ្នកបើកឡាននិងជាវីរបុរសនិងចោរ។