សាក់ធីគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ស៊ីវ៉ានដែលជាក្មេងទំនើងដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅម៉ាឌូរ៉ាយ។ គាត់មានការស្អប់ខ្ពើមប៉ូលីសដែលគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តផ្សះផ្សានៅពេលស៊ីវ៉ានសុំឱ្យគាត់ក្លាយជាប៉ូលីស។