ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ MJ Bassett
និពន្ធដោយ៖ MJ Bassett
ផ្អែកលើ៖ តួអង្គដោយ Robert E. Howard

ផលិតដោយ៖
Paul Berrow
Samuel Hadida
Kevan Van Thompson

សម្តែងដោយ
James Purefoy
Max von Sydow
Rachel Hurd-Wood
Pete Postlethwaite