រៀងរាល់រយឆ្នាំម្តងអាបធ្មប់អាក្រក់ Morgana ត្រលប់មកទាមទារយកទេពកោសល្យរបស់ Fingall ពី Merlin ដែលនាងមានបំណងបំផ្លាញពិភពលោក។ អស់រយៈពេលដប់បួនរយឆ្នាំមកហើយដែលនាងបរាជ័យ ...

អ្នកដឹកនាំរឿង៖ David Lister
អ្នកនិពន្ធ៖ Brett Morris
សម្តែងដោយ៖ Robert Davi, Kelly LeBrock, Byron Taylor, Greg Melvill-Smith, Anne Power, Gideon Emery, Martin Le Maitre, Roxanne Burger, Clinton ឌូលី, ដេលខាត់