គ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Appalachian ដ៏តូចមួយត្រូវបានបុរសម្នាក់ដែលមិនស្គាល់មុខដេញតាមដើម្បីបង្ហាញមុខគាត់នៅតុលាការ។ ឥឡូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតទីក្រុងតូចរបស់គាត់អតីតមេធាវីយល់ព្រមជួយបុរសម្នាក់។

ដឹកនាំសម្តែង៖ ហ្គារីវីល្លៀរ
និពន្ធ ទំនុកច្រៀង ៖ ហ្គារីវីលឡឺ, រ៉ូប៊ឺតវីតឡូវ
សម្តែងដោយ៖ បារីខូប៊ីន, ខូប៊ីរីយ៉ាន់ម៉ាកឡូលីន, វ៉ាឡឺរីអាហ្សីលីន, លីនសាយ, ដាន់នីវីនសិន