ការលេង ១០០០ អាយអិមអាយដែលឆ្លាតបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡា
អ្នកលេងប្រើប្រេសរបស់គេដើម្បីល្បិច !!!
យ៉ូស្វេ ១: ៩