ខ្សែភាពយន្តព្រះយេស៊ូវ៖ រឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ សូមតាមដានដំណើរដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉ែតពីការចាប់ផ្តើមដ៏រាបទាបរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជាកូនប្រុសជាងឈើម្នាក់ទៅកាន់ជោគវាសនារបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ។