`

ម៉ាក់សុនហ្វីហ្វ

ម៉ាក់សុនហ្វីហ្វ
  • Subscribed: 9.83K subscribers

ម៉ាក់សុនហ្វីហ្វ

សន្យានឹងខ្ញុំថាអ្នកនឹងចងចាំជានិច្ច៖ អ្នកឆ្លាតជាងអ្នកជឿហើយខ្លាំងជាងអ្វីដែលអ្នកគិតហើយឆ្លាតជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទៅទៀត។


Vidoes

ជូលីទេ
13,891 views 12 years ago
¿ Sabes silvar?
123,161 views 12 years ago