`

កំប្លែងប៉ូត

កំប្លែងប៉ូត
  • Subscribed: 687K subscribers

កំប្លែងប៉ូត

“ ក្រែងលោអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមានឈ្នោះ” ឡុត - ផតនាំមកជូនអ្នកនូវវត្ថុដែលរីករាយបំផុតនៅលើភពផែនដី។ ឆានែលនេះគឺជាទិសដៅសម្រាប់មាតិកាកំប្លែង - ឈុតខ្លីៗការសម្តែងផ្ទាល់ការរង់ចាំ។


Vidoes