`

៩ ព័ត៌មានអូស្ត្រាលី

៩ ព័ត៌មានអូស្ត្រាលី
  • Subscribed: 762K subscribers

៩ ព័ត៌មានអូស្ត្រាលី

ចូលរួមជាមួយសារព័ត៌មាន 9News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់ដែលជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងតំបន់របស់អ្នកក៏ដូចជាព័ត៌មានពីទូទាំងអូស្រ្តាលីនិងពិភពលោក។


Vidoes